Apvienība SKG

APVIENĪBA SKG

Apvienības mērķis ir attīstīt Latviju kā nacionālu valsti, kurā svarīgākā loma ir iedzīvotājiem un viņu vajadzībām, kur tiek kopta un saglabāta latviskā kultūrvide, sekmēts tradicionālais dzīves veids ar tam piemītošo uzskatu un vērtību sistēmu, un aizstāvētas vērtības.

Mūsu piedāvājums

MŪSU PIEDĀVĀJUMS

Risinot valsts attīstības jautājumus, par prioritāti apvienība uzskata Latvijas tautas intereses - rūpes par katru cilvēku, viņa ģimeni, veselību, darbu, mājokli, drošību (arī finansiālu), garīgās izaugsmes iespējām un piederības sajutu Latvijai. Visvairāk šīs rūpes jājūt cilvēkiem ar mazākiem ienākumiem.

Vai Latvija būs Francijas vasaļvalsts

VAI LATVIJA BŪS FRANCIJAS VASAĻVALSTS?

Bieži atsaucas uz to, ka ES ir uz vērtībām veidota savienība un migrantu uzņemšana izriet no šīm vērtībām. Bet jājautā - vai nacionāla valsts arī nav tāda pati Eiropas vērtība, kas jāsargā un vai tradicionāla kultūrvide nav vērtība kuru jāsargā?

ģimene kā pamatvērtība

ĢIMENE KĀ LATVIJAS PAMATVĒRTĪBA

Vai ģimene ir vērtība? Protams! Tomēr šis laiks pieprasa būt modriem – ik uz soļa, ik dienu ģimenes vērtībai tiek grauzts stabilais pamats, kas tūkstošiem gadu balstījies tautas tradicionālajās un kristīgajās vērtības.

Dibinātāji

Politisko partiju Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku Partija/Kristīgi Demokrātiskā Savienība/Gods Kalpot Mūsu Latvijai apvienība (Apvienība SKG) dibināta 2018. gada 7. martā. Apvienībā SKG ir vairāk kā 1500 biedru, pārstāvniecības LR Saeimā un 14 pašvaldību domēs.
LSDSP

SNIEDZ ROKU, KOPĀ MUMS IZDOSIES!

LSDSP darbības pamatprincipi ir: brīvība, taisnīgums, vienlīdzīgas iespējas un solidaritāte. LSDSP stratēģiskās prioritātes ir: darbs, izglītība, labklājība un kārtība valstī.
KDS

VEIDOSIM LATVIJAS LABKLĀJĪBU KOPĀ!

Kristīgie demokrāti pārstāv visas valsts iedzīvotāju intereses. Tādēļ mums īpaši svarīgi iedziļināties jautājumos, par kuriem norūpējušies Latvijas iedzīvotāji. Ļaudīm jājūt, ka par viņiem gādā, bet nevis izvairās no viņu problēmām.
GKL

LATVIJA IK DIENU SĀKAS KATRĀ NO MUMS.

Partijas mērķis ir demokrātiskas un ekonomiski plaukstošas Latvijas valsts attīstība un cilvēku labklājības izaugsme.

Pārstāvju sapulce

Pārstāvju sapulce ir apvienības augstākā lēmējinstitūcija, kura var pieņemt lēmumus par statūtu grozījumiem, sadarbību ar citām politiskajam institūcijām un apvienībām, kā arī lemt par citiem jautājumiem. Par pārstāvju sapulces locekļiem tiek iecelts viens pārstāvis no katras apvienības dibinātāju partijas.
Jānis Dinevičš
Jānis DinevičšLSDSP priekšsēdētājs
Mareks Raups
Mareks RaupsKDS priekšsēdētājs
Andrejs Požarnovs
Andrejs PožarnovsGKL priekšsēdētājs

Nodaļas

Valde

Valde ir Apvienības izpildinstitūcija, kas organizē un vada apvienības darbu. Valde pārstāv apvienību un to astoņu locekļu sastāvā ieceļ Pārstāvju sapulce.

Valdis Šakars
Valdis Šakars Apvienība SKG valdes priekšsēdētājs
Latvija sākas vispirms ikvienā no mums. Būsim aktīvi, un veidosim mūsu zemi par valsti, par kuru katrs no mums varētu teikt - tā ir mūsu zeme - Latvija, kurā ik katrs vēlētos atgriezties, lai kur plašajā pasaulē liktenis būtu to aizvedis!
Aldis Doļģis
Aldis Doļģis Apvienība SKG valdes loceklis
Strādājot ,gan Rīgas Paula Stradiņa KUS, kur strādāju jau 40 gadus, gan reģionālajā slimnīcā Kuldīgā, ikdienā saskaros ar reālām problēmām - ielaistām slimībām, pacientu nespēju apmaksāt ne tikai medicīnas pakalpojumus, nopirkt nepieciešamos medikamentus, bet arī apmaksāt ikdienas tēriņus. Gandrīz visi man zināmie ārsti strādā 3-4 darba vietās, un saskaras ar tādām pašām problēmām, kā mūsu pacienti. Esmu pārliecināts, ka mans skatījums uz situāciju valstī, gan no pacientu, gan no algota darbinieka puses, palīdzēs padarīt veselības aprūpes sistēmu labāku.
Margarita Krauča
Margarita Krauča LSDSP priekšsēdētāja vietniece
LSDSP ekonomikas politikas vispārējais mērķis ir tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība, kas ietver sabalansētu izaugsmi un pilnīgu nodarbinātību, kas tiek atbilstoši apmaksāta un nodrošināta ar sociālām garantijām.
Aivars Grigulis
Aivars Grigulis KDS valdes loceklis
Kristīgi Demokrātiskās Savienības vērtību sistēmas centrā ir cilvēks un viņa labklājība. Vietējo pašvaldību darbības mērķis ir kalpot iedzīvotājiem, nodrošinot augstu dzīves kvalitāti visu dzīvei svarīgo jomu kontekstā.
Mārcis Pūķis GKL valdes loceklis
Apvienības mērķis ir attīstīt Latviju kā nacionālu valsti, kurā svarīgākā loma ir iedzīvotājiem un viņu vajadzībām, kur tiek kopta un saglabāta latviskā kultūrvide, sekmēts tradicionālais dzīves veids ar tam piemītošo uzskatu un vērtību sistēmu, un aizstāvētas kristīgās pamatvērtības.
Aivars Timofejevs LSDSP valdes loceklis
Valstij jāgarantē katra tās iedzīvotāja iespēja brīvi izvēlēties nodarbošanos un ar savu darbu nopelnīt līdzekļus cilvēka cienīgai dzīvei, vienādus priekšnoteikumus katra personības brīvai attīstībai, ģimenes aizsardzībai, atbalstīšanai un attīstībai, īpašu dzīves grūtību pārvarēšanai vai mazināšanai, sniedzot palīdzību un radot pašpalīdzības iespējas.
Armands Argums
Armands Argums KDS valdes loceklis
Jebkuras pašvaldības nākotne ir tās attīstībā. Tas iespējams, katrai konkrētai teritorijai piesaistot arvien jaunus cilvēkus un veicinot tajās uzņēmējdarbību. Šai kontekstā pašvaldību resursi vienmēr ir un būs ierobežoti, tāpēc nepārtraukti jācenšas atrast jaunus, radošus ceļus cilvēku un finanšu resursu piesaistei.
Jānis Sokolovs
Jānis Sokolovs GKL valdes loceklis
Politisko partiju apvienība tiek veidota uz partiju savstarpēji tuvo ideoloģisko platformu pamata ilgtermiņa politisko mērķu sasniegšanai un tiek prognozēts, ka partiju apvienības darbā iesaistīsies vēl citas līdzīgi domājošas politiskas un sabiedriskas organizācijas.

Kandidātu saraksti

Deputātu kandidātu saraksti par vēlēšanu apgabaliem:

Rīgas vēlēšanu apgabals

N.p.k. Vārds Uzvārds
1 Armands Agrums
2 Andrejs Požarnovs
3 Margarita Krauča
4 Ieva Margarita Ozola
5 Aivars Grigulis
6 Skaidra Kalniņa Rutuļa
7 Dagnis Reinsons
8 Jānis Kalnačs
9 Dzintars Rudaks
10 Oskars Mažāns
11 Sarmīte Janfelde
12 Anita Kokarēviča
13 Inese Čača
14 Ēriks Ziņģis
15 Vilis Freimanis
16 Sergejs Ivasjuta
17 Indra Juste Spila
18 Inta  Beikmane
19 Dagmāra  Enkuzena
20 Juris Dzelme
21 Mārtiņš Vidruskis
22 Velta Cimdiņa
23 Anna Kirilova

Vidzemes vēlēšanu apgabals

N.p.k. Vārds Uzvārds
1 Jānis  Dinevičs
2 Mareks Raups
3 Jānis  Sokolovs
4 Raimonds Nitišs
5 Māris  Pļaviņš
6 Aivars Timofejevs
7 Jānis  Āboliņš
8 Linda Ēvelīte
9 Jānis  Liepiņš
10 Ilma Andersone
11 Jānis  Jurģelis
12 Juris  Apinis
13 Viktors Zariņš
14 Evita Ostrovska
15 Arina Kirilova
16 Raimonds Jansons
17 Anna Kirilova
18 Ēriks  Murāns

Zemgales vēlēšanu apgabals

N.p.k. Vārds Uzvārds
1 Valdis Šakars
2 Guntis  Jankovskis
3 Aldis Doļģis
4 Natālija  Ābola
5 Raimonds  Lejnieks Puķe
6 Viktorija Stipina
7 Uldis Šteinbergs
8 Edgars Štelfs

Latgales vēlēšanu apgabals

N.p.k. Vārds Uzvārds
1 Daiga Ceipiniece
2 Silvija  Igaune
3 Malda Kristovska
4 Jolanta  Smane
5 Jānis Benislavskis
6 Madara  Sondore
7 Juris Strušels
8 Inese Vīča
9 Andrejs Justs
10 Deniss Šeinovs
11 Oļegs Volkovs
12 Anastasija Tkačuka

Kurzemes vēlēšanu apgabals

N.p.k. Vārds Uzvārds
1 Arvīds Kinstlers
2 Aija Svarinska
3 Rinalds Herings
4 Arvis  Leinbergs
5 Rauls Dzerelis
6 Aidis  Herings
Ministru prezidenta amata kandidātam tiek izvirzīts Valdis Šakars

Statūti

Statūtos noteikti apvienības darbības mērķi, uzdevumi, metodes, kā arī organizatoriskā struktūra un lēmumu pieņemšanas procedūra. Statūtos definēti pārstāvju sapulces, valdes, revīzijas un ētikas komisiju pilnvaras un darbības principi.

Statūti apstiprināti
PPA Pārstāvju sapulcē
2018.gada 7.martā

 

Programma

Apvienības “Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija”, “Kristīgi demokrātiskā savienība”, “Gods kalpot mūsu Latvijai” (Apvienība SKG) programma.
Ģimene ir tuvākais loks, kurā cilvēks diendienā uzturas, jūtas brīvi un droši. Ģimene – vīrieša un sievietes savienība – ir pamats, lai tauta turpinātos un viena no formām dzīves jēgas īstenošanai. Citu pseido dzimumu ievazāšana sabiedrības dzīvē nav pieļaujama. Ģimenēm nepieciešams gan materiāls, gan morāls atbalsts, it īpaši bērnu audzināšanā. Aizsargāsim ģimenes no amorāla dzīves veida uzspiešanas bērniem. Personu tiesības publiski demonstrēt un brīvi paust savus uzskatus ir jāsamēro ar ģimenes tiesībām audzināt savus bērnus tikumības un augstu morāles vērtību gaisotnē. Ieviesīsim Satversmes 116. pantā noteikto principu.
Veselība. Tās pamats uz veselīgu dzīvesveidu orientēta sabiedrība. Līdz šim piedāvātās reformas nav devušas vēlamās izmaiņas. Pieaugot finansējumam līdz vidējam ES, jāveic arī strukturālas izmaiņas.
Mājoklis ir nepieciešams katram cilvēkam un tas ir līdzeklis, kas var mazināt aizbraukšanu. Ir nepieciešama nekustāmā īpašuma tirgus regulēšana. Jāizvēlas efektīvāka nekustāmā īpašuma nodokļa sistēma, kura labvēlīga vienīgajam mājoklim. Nav pieļaujams, ka pašreizējā nodokļa sistēma veicina pamatiedzīvotāju izspiešanu no Rīgas centra un ekskluzīviem rajoniem. Valstij jārod risinājums piespiedu zemes nomai zem daudzdzīvokļu mājām.
Darbs ir viens no būtiskākajiem labklājības faktoriem. Iespējas cilvēkam strādāt var nodrošināt tikai kompleksi risinājumi vides, infrastruktūras un ekonomikas jomās. Strādājošo tiesības jāsargā arodbiedrībām.
Drošība. Šodien nacionālas valsts projekts un nacionālā kultūra ir apdraudēti gan pasaulē gan Latvijā. Globalizācija ne tikai atvieglo komunikāciju un apmaiņas iespējas. Tā noārda nacionālas valsts vērtības. Multikulturālisma iespaidā daudzviet Eiropā vēsturiskās kultūras vērtības un tradīcijas ir spiestas atkāpties agresīvo islama prasību priekšā. Draudus valsts drošībai var radīt neprognozējamā kaimiņvalsts politika. Tāpēc 2% aizsardzībai atbilstoši NATO prasītajam ir obligāti. Arī drošība valsts iekšienē esošajā ģeopolitiskajā situācijā prasa pastiprinātu uzmanību. Iedzīvotāju personiskā drošība sabiedrībā un mājās ir valsts primārs uzdevums.
Garīgas izaugsmes iespējas sākas ar labu izglītību. Apvienība rīkosies, lai atjaunotu vispārēju humanitāru, Eiropas tradicionālās vērtībās balstītu izglītību, kurā prasmes vai birokrātu valodā “ kompetences” ir tikai daļa no izglītības sistēmas. Apvienība vērsīsies pret izglītības komercializāciju. Aizstāvēs viedokli, ka izglītības pamatā ir vispusīgas zināšanas un kritiskās domāšanas attīstība. Valsts finansētai izglītībai līdz augstskolai jānotiek valsts valodā. Augstskolā pieļaujamas atkāpes, ja tas veicina izglītības kvalitāti. Apvienība ar cieņu izturas pret katra cilvēka izvēlēto garīgās izaugsmes ceļu un piekopto praksi, ja tā nav drauds nacionālai drošībai un tradicionālai kultūrvidei.
Piederības sajūta Latvijai sākas ar cieņpilnu attieksmi pret karogu, himnu un centieniem saglabā mūsu kultūras mantojumu, aktīvu vēršanos pret Latvijas valstiskuma noniecināšanu. Bez piederības sajūtas Latvijai nav iespējams novērst sabiedrības sašķeltību. Piederības sajūtu jāsāk veidot ģimenē un skolā un jāpalīdz to saglabāt tiem, kuri dzīvo svešumā stiprinot vēlmi atgriezties.
0 +
ATBALSTĪTĀJI
0 +
BIEDRI
0
VĒLĒŠANU KANDIDĀTI

APVIENĪBA SKG

Par sociāli atbildīgu, kristīgās vērtības balstītu un godīgu Latvijas valsts pārvaldi!

Dibināšanas preses konference

Sazinies ar mums

Ja vēlies mums ko pavēstīt, lūdzu, aizpildi kontaktformu!

Populārākās ziņas

© 2019 Apvienība SKG. Visas tiesības paturētas.

Ja vēlies mums ko pavēstīt, lūdzu aizpildi šo formu!